Disclaimer

Op toegang tot en gebruik van de website van M2K Advies zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

COPYRIGHT

Copyright © M2K Advies B.V. Alle rechten voorbehouden.

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, geluiden, afbeeldingen, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van M2K Advies B.V. handelend onder de naam M2K Advies en de bij haar aangesloten organisaties, hierna M2K Advies, of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

Het is u toegestaan fragmenten van deze site te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder derden, doch in alle gevallen alleen indien het gaat om niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyright-vermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie of deel van de site mag verkocht of verspreid worden voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie of site, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar andere sites.

AANBOD VAN PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN

Verwijzingen op de website naar producten en/of diensten houden geen aanbod in voor de verkoop of levering van dat product en/of dienst. Vóór de aankoop van een product en/of dienst dient gedetailleerd een voor de klant passend aanbod te worden gedaan door M2K Advies.

INHOUD

De informatie op deze site is te goeder trouw opgenomen, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. M2K Advies, noch de aan haar gelieerde organisaties, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze site of andere aan de site gekoppelde sites, met inbegrip van, doch niet uitsluitend, winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade. Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de site op een wijze die wij geschikt achten en op het moment dat wij geschikt achten.

AAN DE WEBSITE GEKOPPELDE WEBSITES

Op verschillende plaatsen op de gehele website kunnen automatische koppelingen (links) worden aangeboden naar andere internetsites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze site. Hoewel M2K Advies ernaar streeft dat verwezen wordt naar voor u interessante sites, betekent dit niet dat M2K Advies verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan, noch dat haar functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor deze andere sites of daarin opgenomen informatie.